Regulamin konkursu #MieszkamzRodzko

REGULAMIN KONKURSU „#mieszkamzrodzko”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w konkursie prowadzonym pod nazwą: „#mieszkamzrodzko”, którego celem jest uatrakcyjnienie oferty Organizatora (dalej jako: „Regulamin„) przy sprzedaży Lokali (rozumianych jako lokale mieszkalne będące w ofercie sprzedaży Organizatora lub Spółek Powiązanych) („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Spółka pod firmą: Rodźko Dewelopment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem: 0000420706, posiadająca numer NIP: 9671354528 oraz numer REGON: 341280018 (dalej jako: „Organizator„).
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostanie wyrażenie „Spółka Powiązana” oznacza to jedną z następujących Spółek: 1/ „POZNAŃSKA25” Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, 2/ „NIEMCZ” Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, 3/ „BACZYŃSKIEGO” Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy lub 4/ „NIEMCZ II” Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, powiązane w sposób organizacyjny i gospodarczy z Organizatorem.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).

2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwę: #mieszkamzrodzko
 3. Konkurs obowiązuje od 19 lipca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

3. UCZESTNICY

 1. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Konkurs zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Przystąpienie do Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także pośrednicy nieruchomości oraz członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz ich pracownicy i stali współpracownicy, przy czym przez pośrednika nieruchomości rozumie się osobę fizyczną posiadającą licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741) lub osobę zawodowo trudniącą się oferowaniem nieruchomości do najmu lub sprzedaży.

4. ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 2. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook / Instagram
 3. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage Organizatora oraz zaobserwowanie profilu na Instagramie
 4. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu , na publikowanie przez aplikację Facebook informacji w profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez aplikację Facebook
 5. dodanie #mieszkamzrodzko
 6. Udział w Konkursie umożliwia Uczestnikom uzyskanie nagrody rzeczowej w postaci ekologicznej świecy sojowej „Moonlight” za:
 7. pokazanie jak mieszkacie lub jak lubicie spędzać swój wolny czas w mieszkaniach zakupionych od Organizatora
 8. zaprezentowanie ciekawych aranżacji mieszkań nabytych od Organizatora,
 9. oznaczenie Organizatora na profilu Uczestnika na Facebook oraz Instagram hasztagiem #mieszkamzrodzko.
 10. W Konkursie przewidziano 3 (trzy) nagrody ex aequo dla 3 Uczestników, którzy wykonają najbardziej kreatywnie zadanie konkursowe w sposób wskazany w pkt. 2.
 11. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 12. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
 13. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 14. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą pracy konkursowej, oraz że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, w tym dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych jak i osobistych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być powszechnie uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonej pracy konkursowej, w szczególności w przypadku:
 16. a) zawarcia w pracy konkursowej wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
 17. b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 18. c) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do pracy konkursowej i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie.
 19. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w punkcie 2 w sposób najbardziej pomysłowy, kreatywny i inspirujący, zostanie wyłonionych 3 (trzech) laureatów Konkursu.
 20. W celu oceny nadesłanych odpowiedzi oraz wyłonienia laureatów Organizator powołuje komisję Konkursu. Komisja Konkursu będzie czuwała nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz nad wyłonieniem laureatów. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.
 21. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 01 września 2021 roku, na profilu Facebook oraz Instagram Organizatora.
 22. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od zakończenia procesu zbierania danych kontaktowych do przekazania nagrody od laureatów.
 23. W przypadku wygranej w Konkursie, laureat przekaże Organizatorowi dane niezbędne do wydania mu nagrody na adres e-mail: sprzedaz@rodzko.com.pl. Laureaci zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem do 15 września 2021 roku do godz. 23.59 w celu dokonania ustaleń w zakresie wydania nagrody.
 24. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na wysokość nagrody, przychód laureata nie podlega ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 10% wartości nagrody.

5. PRAWA DO PRAC KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w stosunku do utworów zawartych w zwycięskich pracach konkursowych oraz udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty, z którymi Organizator będzie zawierała umowy.
 2. Udzielenie licencji Organizatorowi na korzystanie zgodnie z ustępem 1 powyżej przez Uczestnika następuje z chwilą wydania nagrody.
 3. Z chwilą przystąpienia przez każdego Uczestnika do Konkursu (tj. opublikowania na portalu Facebook lub Instagram odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu), Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej w zakresie wykorzystania ich na stronie internetowej organizatora oraz na mediach społecznościowych Organizatora (tj. publiczne udostępnianie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym).

6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik może składać na piśmie w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej złożenia, w Biurze Sprzedaży Organizatora lub przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Konkursu, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

7. DANE OSOBOWE

 • Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w zgodzie oraz na zasadach określonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) („RODO”) oraz przepisy prawa obowiązującego.
 • Administratorem danych osobowych jest Organizator (dalej również jako „Administrator”).
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do „bycia zapomnianym”
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
  1. występowania danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 • Obowiązki Administratora danych osobowych:
 1. a) w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administrator nie może przetwarzać danych osobowych do takich celów;
 2. b) Administrator czuwa by dane osobowe były prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmie wszelkie rozsądne działania, aby dane, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 3. c) Administrator zapewnia by dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 4. d) Administrator czuwa by dane osobowe były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, tj. wykonania Umowy, nie dłużej jednak niż rok od ich uzyskania.
 5. e) Administrator bez zgody osoby, której dane są przetwarzane nie może danych tej osoby udostępnić stronie trzeciej, chyba że wynika to z przepisów obowiązującego prawa w sytuacjach ściśle wyszczególnionych;
 6. f) Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. Żądanie to może zostać wyrażone na piśmie listem poleconym na adres Korespondencyjny Sprzedawcy bądź elektronicznie;
 7. g) Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się ze względu na:
 1. a) zgodę na ich przetwarzanie w jednym lub większej liczbie celów określonych w ust. 6;
 2. b) ich niezbędność do wykonania umowy lub na podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 • Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, tj.:
 • w celu realizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • promocji i działań marketingowych Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) poprzez użycie automatycznych systemów wywołujących, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celach marketingowych, promocyjnych, reklamy produktów i usług, w tym również na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.).
 • Dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do niezbędnych celów, w których są przetwarzane.
 • W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków Organizatora z Regulaminu, dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 • Uczestnicy mogą dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Organizatora na potrzeby działań marketingowych Organizatora, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Uczestnikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Organizatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 2. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Konkursu należy kierować na adres mailowy: sprzedaz@rodzko.com.pl.