Regulamin

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

Celem usprawnienia kontaktów z naszą Spółką – Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy, w serwisie internetowym w domenie w domenie: http://rodzko.com.pl/ formularz kontaktowy przeznaczony do dialogu z Użytkownikami, w tym do zadawania pytań, zgłaszania opinii.

Wykorzystanie formularza kontaktowego jest dobrowolne i powoduje pozyskanie przez Spółkę niektórych danych osobowych podanych przez Użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, temat i treść umieszczone w formularzu kontaktowym. Następuje to wyłącznie celem nawiązania dialogu i udzielenia Użytkownikowi informacji, na które zgłosił zapotrzebowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem stosującym formularz kontaktowy celem dostarczenia Mu informacji, o które wnosił, względnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź ustosunkowania się do wyrażonej opinii.

Nadto informujemy, że za pomocą specjalnego protokołu bezpieczeństwa zapewnia się Ochronę danych osobowych Użytkowników już podczas ich przekazywania.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego jest: Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-011), ul. Śniadeckich 7/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420706, NIP: 9671354528.

Dane kontaktowe: e-mail: deweloper@rodzko.com.pl dedykowane dla kwestii ochrony danych osobowych i polityki prywatności odnośnie formularza kontaktowego.

Jak chronione są dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników podane dobrowolnie za pomocą formularza kontaktowego są następnie przetwarzane przez Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami) przy czym Spółka stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Spółka czuwa nad tym, aby dane osobowe Użytkowników nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym, nie uległy uszkodzeniu, zniekształceniu bądź utracie.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego?

Każdy Użytkownik, który przekazał dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego ma niezbywalne prawo do wglądu do danych, które przekazał, do poprawienia tychże danych, do ich aktualizacji. Nadto może w dowolnym momencie zażądać zawieszenia przetwarzania tychże danych, ich usunięcia, zaprzestania ich przetwarzania w szczególności wówczas, gdy cel, dla którego zostały zebrane, jest już nieaktualny bądź został zrealizowany.

A jakie prawa przysługują Administratorowi ?

Spółka może odmówić usunięcia danych danego Użytkownika, o ile ich zachowanie okaże się nieodzowne celem realizacji chronionych prawem interesów Spółki bądź jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

Nadto Administrator będzie miał prawo przetwarzać dane osobowe przekazane mu poprzez formularz kontaktowy celem przeprowadzenia dialogu zainicjowanego przez Użytkownika poprzez wypełnienia formularza kontaktowego, w tym również celem przekazywania Użytkownikowi informacji o innych podmiotach powiązanych kapitałowo z Rodźko Dewelopment Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy, o ile będzie to korespondować z zakresem zapytania lub zakresem pożądanych informacji zamieszczonym przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.